เศรษฐศาสตร์ มข เป็นเจ้าภาพประชุมองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น

     ที่ประชุมองค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น เป็นที่ประชุมในความร่วมมือขององค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ชมรมธนาคาร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และสมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทำการจัดประชุมเดือนละครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 จัดวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ

     ในที่ประชุม รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม กล่าวต้อนรับตัวแทนผู้เข้าประชุมและแนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ ถึงความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรของคณะที่จะมีการเปิดใหม่ 2 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นหลักสูตรนานาชาติ วิธีการเรียนการสอนเป็นการอินดิเกรตนักศึกษาเข้ากับการทำงานจริง ส่วนหลักสูตรปริญญาโทจะออกแบบมาเป็นลักษณะ certificate หมายถึงเมื่อมีการเรียน 2-3 วิชา จะออนไลน์กับ certificate นั้น ๆ เช่น csa ของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นหลักสูตรไลน์เส้น certificate supply เรียน 3-4 certificate แล้วมาเรียนเพิ่มเติมจะได้หลักสูตรปริญญาโท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรใหม่นี้สามารถนำนักศึกษาไปการทำงานเป็นการเรียนรู้แบบต่อเนื่องได้ดียิ่งขึ้น จากนั้น ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ รายงานผลงานบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ ว่า “คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นแก้ปัญหาความยากจนชาวบ้าน โดยนำทีมนักศึกษาลงไปฝังตัวในพื้นที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ซึ่งหลังดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่างานวิจัยสามารถตอบโจทย์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนได้ ในอนาคตหน่วยงานที่ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกว้าง คณะเศรษฐศาสตร์ ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดกระบวนการและให้ความร่วมเต็มที่ 
     ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย กล่าวถึงอีกโครงการว่า เป็นการเข้าศึกษาพฤษติกรรมมนุษย์เงินเดือน ที่พอเกษียณไปคุณภาพชีวิตก็แย่ลง เนื่องจากรายได้ต่อสวนทางกับค่าครองชีพที่สูง “เราสนใจตรงนี้ว่าทำอย่างไร วิธีการไหนที่จึงจะทำรายได้ที่เกิดขึ้นปัจจุบันให้รองรับปัญหาอนาคตได้ เราช่วยศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมคน เรามองหาระบบสนับสนุน เราช่วยออกแบบนโยบายเพื่อให้สามารถจูงใจให้เกิดการออมที่เหมาะสมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ซึ่งทำให้สมาชิกมองเห็นอนาคตแล้วเขาเหล่านั้นก็ยินดีให้ความร่วมมือเนื่องจากเป็นผู้ได้รับประโยชน์นั้นโดยตรง” 
     นอกจากประเด็นบริการวิชาการแล้ว หน่วยงานต่างๆได้รายงานผลการดำเนินการต่างๆ รวมถึง คุณสมชาติ สมใจวงษ์ ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยงจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่รองรับงานประชุมสำหรับกลุ่มธุรกิจไมซ์ ให้มีขีดความสามารถในการจัดประชุมระดับนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น ภายหลังการประชุม เจ้าภาพยังได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสย้อนหลังตามแบบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย สร้างความปิติยินดีและประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน 

อนัน เค้าสิม : บันทึก