กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และยื่นเอกสารคำร้อง ที่ สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง 1401 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2560 

หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สามารถติดต่อสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 48136 
แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ : บันทึก