บรรยากาศงานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจรรมวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 60 บรรยากาศช่วงเช้าในงานมีผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
     รองศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่อย่างเป็นกันเอง โดยกล่าวว่า “ปัจจุบันคณะกำลังพัฒนาเพื่อก้าวไปความเป็นเลิศทางด้านทางวิชาการ โดยปรับปรุงกระบวนการ ทั้งหลักสูตร และการจัดการสนับสนุน  โดยการให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ซึ่งหมายความว่าถ้าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปสามารถประกอบอาชีพ ตอบสนองความต้องการสังคมได้ ก็ถือได้ว่าคณะประสบความสำเร็จเช่นกัน การที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ได้คณะคงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านในการดูแลและพัฒนาลูกหลานให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ซึ่งสำคัญมากในการใช้ชีวิตในยุคสังคมปัจจุบัน”
     ช่วงท้ายกิจกรรม มีผู้ปกครองสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสิรฐ วิจิตรนพรัตน์ และเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษาได้ช่วยแนะแนวทางและสร้างความสบายใจให้ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานเข้าเรียนกับคณะ อนัน เค้าสิม : บันทึก