บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

     25 กรกฎาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 และนับเป็นรุ่นที่ 2 ที่มีการรับเข้าในนามคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม กล่าวชื่นชมยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ว่า “ในนามคณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายสำหรับหลักสูตรภาษาไทย เนื่องจากในปีการศึกษาหน้าคณะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษากับหลักสูตรฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นแบบ 2 ภาษา เพื่อยกระดับการศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติตามโรดแม็ปที่คณะตั้งไว้ แต่สำหรับรุ่นนี้ทางคณาจารย์ก็จะสอดแทรกภาษาไปในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มให้ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาในการสื่อสารและถือว่าเป็นการซักซ้อมการเรียนการสอนไปสู่หลักสูตรใหม่ด้วย ทั้งนี้ คณะกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการด้านก่อสร้างอาคารสถานที่ใหม่ของคณะ ปีการศึกษาหน้าเราจะย้ายไปสถานที่ใหม่ที่มีความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรยากาศที่ดี ในนามคณะเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ก็ขอให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาว่าจะพยายามสร้างความพร้อมเพื่อให้ทุกคนได้เกีบเกี่ยวความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษา และใช้ชีวิตในช่วงการศึกษาในรั้วมอดินแดงอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จกันทุกคน”
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา สมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เกียรติแนะแนวการศึกษา โดยเฉพาะการเลือกสายวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ ที่จัดเป็นกลุ่มให้เลือกตามความถนัดของนักศึกษาเอง "นักศึกษาเรียนไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์ หมายความว่าขณะเรียนจะต้องรู้จักเก็บเกี่ยวความรู้ ฝึกวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็น ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจทั้งในการเลือกสายการเรียนที่ตรงความต้องการอย่างที่อาจารย์ได้แนะแนวไว้นี้ รวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายในอนาคต ในช่วงการศึกษาจากนี้ไปหากติดขัดหรือเกิดปัญหาใด คณะจะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเข้าขอคำปรึกษา ขอให้ถือว่าคณาจารย์นี้คือผู้ปกครองคนที่ 2 ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา" 
    นอกจากนั้นยังมีคณาจารย์ร่วมแนะแนวเพิ่มเติม อาทิ รศ.อนงค์นุช เทียนทอง ผศ.จักกฤษ เจียวิริยะบุญญา และบุคลากรสำนักงานคณบดีได้บรรยายแนะแนวการลงทะเบียนและกำหนดการต่างๆประจำปีศึกษา จากนั้นเป็นกิจกรรมรุ่นพี่พบน้องใหม่ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องเศรษฐศาสตร์ 
อนัน เค้าสิม : บันทึก