เศรษฐศาสตร์ประชุมรับ EdPEx Coaching พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

     3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1202 เศรษฐศาสตร์ประชุม EdPEx Coaching รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อบรับพร้อมบรรยายถึงกระบวนการดำเนินงานของคณะในปัจจุบัน จากนั้น ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ผู้เชี่ยวชาญได้ให้การแนะนำการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” หรือ “Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx” ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลัก รวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่แท้จริง สร้างโอกาสในการพัฒนาแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
     ในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น กล่าวชื่นชมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่คณะมุ่งเน้นว่าถือเป็นแนวทางใหม่ที่น่าชื่นชม การสร้างนักเศรษฐศาสตร์ที่รอบรู้ทฤษฎีและมีทักษะพร้อมใช้งาน ผ่านการฝึกฝนประสบการณ์และการรับรองจากองค์กรชั้นนำที่สังคมยอมรับ เป็นสิ่งที่ท้าทายและถือว่าเป็นมิติใหม่ในการจัดการศึกษา การนำเกณฑ์ EdPEx เข้ามานี้นอกจากจะช่วยด้านการจัดการองค์กรให้เป็นระบบแล้ว ยังสามารถช่วยอธิบายงานต่างๆ ที่คณะดำเนินการอยู่ให้ภายนอกรับรู้ได้เด่นชัดยิ่งขึ้นอีกด้วย 
     ช่วงท้าย รองศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ได้นำผู้แทน EdPEx Coaching เยี่ยมชมศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน เพื่อทราบกระบวนการดำเนินงานและความก้าวหน้าด้านวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์

อนัน เค้าสิม : บันทึก