ขอเชิญคณาจารย์น้องๆนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วม in-house seminar เรื่อง Value-base attention capture causes irrational decision-making : a special topic in neuroeconomics


     In-house seminar ประจำเดือนสิงหาคมนี้ คณะได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนำเสนอเรื่อง Value-base attention capture causes irrational decision-making : a special topic in neuroeconomics ความรู้เกี่ยวกับ neuoscience จะมาตอบปัญหาหรือช่วยตัดสินใจงานทางด้าน economics ได้อย่างไร พบคำตอบได้ในงานวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม KKBS 1303อนัน เค้าสิม : บันทึก