ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560 กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบ สามารถติดต่อได้ที่  ห้องอำนวยการสอบ (ห้อง 1401) สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 043-009700 ต่อ 48136 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ : บันทึก