ด่วน! รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1954/2560 ที่แนบท้ายประกาศนี้

อนัน เค้าสิม : บันทึก