ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก CLMV และประเทศไทย: แนวโน้ม ความเสี่ยง และความท้าทาย”

     ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารโลก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก CLMV และประเทศไทย: แนวโน้ม ความเสี่ยง และความท้าทาย” 
กำหนดการวันที่ 5 ตุลาคม 2560, 8.30-10.45 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
     - แจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการที่อีเมล์ bsangarun@worldbank.org
     - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณบุณฑริกา แสงอรุณ โทรฯ 0-2686-8326

อนัน เค้าสิม : บันทึก