นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ รับรางวัลชมเชยโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย จากทีมผู้สมัคร 235 ทีมทั่วไประเทศ ในการโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วย
นางสาว พรสุดา กอชารี ชั้นปีที่ 4
นาย ธนวัฒน์ พลูทรัพย์วัฒนา   ชั้นปีที่ 4
นางสาว อัจฉรา สรสิงห์  ชั้นปีที่ 4


อนัน เค้าสิม : บันทึก