ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนการประกาศขอบเขตงาน: เดือนธันวาคม 2560

งบประมาณ  1,000,000.- บาท

นรา สมบูรณ์ : บันทึก