โครงการออกค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน เพิ่มศักยภาพนักศึกษา นำพาสังคม ครั้งที่ 3

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาลงพื้นที่โครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน เพิ่มศักยภาพนักศึกษา นำพาสังคม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้นักเรียนในพื้นที่ทางด้านภาษาอังกฤษ วิทย์ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตในสังคม การเข้าใจยอมรับในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เสริมสร้างความรักและสามัคคีอันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีโรงเรียนหนองแสงน้อย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ออกค่ายพร้อมนักเรียนในโรงเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความพร้อม สามารถปฏิบัติการตอบสนองสังคมในมิติต่างๆได้ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้ง คือ "Economics in Practice" 

อนัน เค้าสิม : บันทึก