รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา

 - คุณสมบัติผู้สมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 273/2561 

 - เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://hr.kku.ac.th

อนัน เค้าสิม : บันทึก