นักศึกษาเศรษฐศาสตร์รับมอบทุนการศึกษา Tesco Lotus Scholarship ประจำปีการศึกษา 2560

Tesco Lotus Scholarship Project for Undergraduate Student เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุนโดย มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย จัดเงินทุนให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 3 ต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ มีนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายภาณุภัทร ท้าวไธสง นางสาววรรณิภา เนยเด่า นางสาวรัฐกุล อยู่ดี และนางสาวนัฐฐินันทิ  จันทเก 
ในการนี้มี คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการบริษัทเทสโก้ โลตัส และประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

อนัน เค้าสิม : บันทึก