ขอแสดงควาามยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล “การแข่งขันบทความวิจัยและการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561”

การแข่งขันบทความวิจัยและตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 เป็นงานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ร่วมมือกันจัดและเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดการแข่งขันวันที่ 16 มีนาคม 2561 ทีมนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันประเภทบทความวิจัย (จาก 8 มหาวิทยาลัย) และรางวัลที่ 5 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ (จาก 25 มหาวิทยาลัย) 


สำหรับรายชื่อสมาชิกในทีมแข่งขัน ประกอบด้วย
  ทีมบทความวิจัย
    1.นายธนวัฒน์ พูลทรัพย์วัฒนา
    2.น.ส.ชฎากานต์ มติกรกุล
  ทีมแข่งขันตอบปัญหา
    1.นายภาณุภัทร ท้าวไธสง 
    2.นายพงศธร นีชัยวิจิตรกุล
    3.น.ส.กัณฑิมา ศรีมุงคุณ

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัลดังกล่าว

อนัน เค้าสิม : บันทึก