ชื่นชมยินดี ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าให้แต่งตั้งเป็นผู้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็นระดับ ศาสตราจารย์ (ศ.) สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ศาสตราจารย์ ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จากมหาวิทยาลัย Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2542  และเข้ารับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (เดิม) เมื่อ 1 ตุลาคม 2546   ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้นเป็น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการโซ่อุปทาน และได้ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพออกสู่สังคมหลายโครงการ กระทั่งได้รับการเผยแพร่โปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑


อนัน เค้าสิม : บันทึก