ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 5-25 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องอำนวยการสอบ (ห้อง 1401 ชั้น 4) สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ หรือกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบ ติดต่อสอบถามโดยด่วนที่ โทร. 043-009700 ต่อ 48136 

แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ : บันทึก