กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และยื่นเอกสารคำร้อง ที่ สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง 1401 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พฤษภาคม 2561

หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สามารถติดต่อสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 48136 

แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ : บันทึก