Faculty of Economics: Khon Kaen University
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

กำหนดการ

28 พฤษภาคม เวลา 13:00 - 16:00
ณ ห้องประชุม 1504 อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
อนัน เค้าสิม : บันทึก