นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานในโครงการ FPO Junior Camp 2018

นางสาวประภัสรา เนื่องขันตรี และนางสาวณัฐกุล อยู่ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง FPO Junior Camp 2018 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมกิจกรรม และนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ “ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการเงินการคลังของประเทศ ท่านมีวิธีการอย่างไรในการสนับสนุนประเทศไทยให้เป็น Cashless Society" ในช่วงกำหนดการโครงการ วันที่ 23-25 มีนาคม 2561อนัน เค้าสิม : บันทึก