นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์นำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา กำหนดการวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1504 อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์สรุปผลการฝึกสหกิจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในงานมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมซักถามให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อนัน เค้าสิม : บันทึก