คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน “เพิ่มศักยภาพนักศึกษา นำพาสังคม” ครั้งที่ 3

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน “เพิ่มศักยภาพนักศึกษา นำพาสังคม” ครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน เสริมสร้างภาวะผู้นำ และจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้อง และเตรียมการค่าย ในโครงการ ค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน “เพิ่มศักยภาพนักศึกษา นำพาสังคม”ครั้งที่ 3 เป็นวันแรก โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ2 ของคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม
        ภายในงานได้มีการจัดพูดคุยในหัวข้อเรื่อง “รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น” และ “การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม” โดย ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พี่น้อง พร้อมทั้งเตรียมตัวในการลงพื้นที่ชุมชน 
        โดยจุดประสงค์หลักของค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน “เพิ่มศักยภาพนักศึกษา นำพาสังคม”ครั้งที่ 3 นั้นจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การพัฒนาตนเอง เสริมสร้างภาวะผู้นำ และจิตอาสาให้แก่นักศึกษา  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ใช้ความรู้บทเรียนจุดเด่นของชุมชนที่สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็งได้ ร่วมไปทั้งพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจในชุมชนที่มีหลากหลายรูปแบบและตอบสนองความ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับชุมชน
        ทั้งนี้โครงการ ค่ายเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน “เพิ่มศักยภาพนักศึกษา นำพาสังคม”ครั้งที่ 3 ยังมีกิจกรรมที่จะลงพื้นที่ชุมชน ในวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2561นี้ ที่หมู่บ้านหนองแสงน้อย ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อีกด้วยอนัน เค้าสิม : บันทึก