นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน (ASEAN Cooperative Education) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน (ASEAN Cooperative Education) ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยงานประสานงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ออกฝึกสหกิจศึกษาอาเซียน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานฯ ซึ่งในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ นักศึกษาได้นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของ Oral Presentation และ  Poster Presentation 
ในงานครั้งนี้ นางสาวสุดารัตน์ เจริญโล่ห์ทองดี นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นำเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ อีกด้วย


ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก