รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์  มหาสุวีระชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล: แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม ?" ณ อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     ในปีนี้  มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ 8 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

     โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ดิจิตอลไทยแลนด์” โดย ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และการเสวนา หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล: แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม?”

     ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนาคือ ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย, ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด


ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก