มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแครนทุนทรัพย์ ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ จึงมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 และได้มีการเปิดรับสมัคร คัดเลือกผู้ที่มีความประสงค์ในการเข้ารับทุนขึ้น โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สามารถดาว์โหลดใบสมัคร http://sac.kku.ac.th หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา, หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด หรือกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ประกาศที่แนบไว้ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก