คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

    คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับตัวและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันระหว่างคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสู่เนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนาเนื้อหาที่เรียนมาปรับใช้ได้จริงเมื่อศึกษาในระดับชั้นปีที่สูงขึ้นจนกระทั่งจบการศึกษา

     ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และกำหนดการณ์รวมทั้งรายชื่อลำดับที่นั่งเพิ่มเติมได้ที่Linkที่แนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก