คณะนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์

     เมื่อวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2561 ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 27 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมประสบการณ์ พร้อมทั้งทำให้รู้ถึงการประยุกต์เนื้อหาที่ได้เรียนในห้องเรียน สู่สถานการณ์จริง อันจะทำให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

     โดยการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะได้มีการเข้าเยี่ยมชมยัง Singapore Discovery เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ ให้เกิดความเข้าใจในประเทศสิงคโปร์มากขึ้น รวมทั้งได้เยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต และสถาปัตยกรรมของประเทศสิงคโปร์อย่าง Garden by the bay และ Marina bay sands และในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก NTUitive Pte Ltd ที่ Nanyang Technological University ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษานวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเงิน และธุรกิจ Startup อีกด้วย


ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก