นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน "คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา" จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

เมื่อวันที่25 สิงหาคม 2561 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน "คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา" จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ประกอบไปด้วย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

1. นางสาวกวินทิพย์ คำเพ็ง

2. นางสาวอินทิรา บัวคำ

3. นางสาวกรณ์ภศิณ คุณโน

4. นางสาวณัฐนรี แก้วพรรณา

5. นายธนายุทธ ฮาบสุวรรณ

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

1. นางสาวกุสุมา พรหมเมตตา

2. นางสาวพิพิสุทธิ์ ไชยชนะ


และ ณ โอกาสนี้ ทางคณะเศรษฐศาสตร์จึงใคร่ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์เป็นอย่างสูง


ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก