เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายทุนและประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก.

เข้าร่วมงานและรับฟังข้อมูลการบรรยายเกี่ยวกับทุนในวันที่ 9-10 ส.ค. 2559 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ส่งแบบตอบรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 29 ก.ค. 2559 ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

อนัน เค้าสิม : บันทึก