คณะบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

     วันที่ 6-10 กันยายน 2561 คณะบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมศึกษาดูงาน ที่ Business school, National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

     ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์  ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และมีนโยบายจะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเรียนรู้แบบ lifelong learning จึงกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน  ณ  National University of Singapore (NUS)  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Ranking  ประจำปี 2560/2561 และได้มีการปรับเปลี่ยนโมเดลการศึกษาจากเดิมที่ลูกค้าของมหาวิทยาลัยเป็นเด็กปริญญาตรี แต่ปัจจุบันใครที่เข้าเรียนที่ NUS จะกลายเป็นนักศึกษาไปตลอดชีวิต อีกทั้ง NUS ยังมีชื่อเสียงทั้งในด้านงานวิจัยที่เป็นเลิศและนวัตกรรมการศึกษาอันทันสมัย โดยเฉพาะการบ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ และ startup  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในอนาคตต่อไป


ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก