คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ "เตรียมตัวให้พร้อม...ก่อนไปทำงาน" สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา

    ในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ "เตรียมตัวให้พร้อม...ก่อนไปทำงาน"  สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา โดยในเดือนกันยายน ได้เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาไปแล้ว 3 หัวข้อ ดังนี้

13 กันยายน 2561

 - How to be well – groomed? Appearance for new jobbers and Social etiquette   

วิทยากรโดย : คุณเขมกร  อภิชาตยะกุล  อดีตลูกเรือการบินไทยระดับ First class, ที่ปรึกษาภาพลักษณ์สังกัดที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ (AICI)20 กันยายน 2561    

- Excel application for economists   วิทยากรโดย : อาจารย์พชร  ชาตะวิถี  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์   

27 กันยายน 2561

- Are you ready to be rookie in the new world? วิทยากรโดย : ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 7, Managing director QGEN,Vice President PMAT. 


ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก