โครงการ "เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปทำงาน" สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับโครงการ "เตรียมตัวให้พร้อม...ก่อนไปทำงาน" สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาและที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา โดยเดือนตุลาคม 2561ได้เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใน 2 หัวข้อ ดังนี้
- วันที่ 11 ตุลาคม 2561 อบรมเรื่อง Infographic for presentation  วิทยาการโดย อาจารย์จีรวุฒิ  ขันธวิธี
- วันที่ 18 ตุลาคม 2562 อบรมเรื่อง Power BI วิทยากรโดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก