คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (portfolio)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (portfolio) ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเว็บไซต์
- การรับสมัครออนไลน์ที่ https://admissions.kku.ac.th
- การรับสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ https://goo.gl/e3uK8L
- เอกสารประกาศ https://goo.gl/6GNbtJ


ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก