กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

     ในปีการศึกษา 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่จำนวน 4 รอบ และจำนวนรับทั้งหมด 200 คน ประกอบไปด้วย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสองภาษา จำนวน 150 คน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 50 คน

สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : https://admissions.kku.ac.th

เว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์ : https://econ.kku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-2407, 0-4300-9700 ต่อ 48136 

ประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ : บันทึก