กำหนดการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและฝึกซ้อมบัณฑิต วันที่ 4-7 ธันวาคม 2561


กำหนดการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและฝึกซ้อมบัณฑิต

ระหว่างวันที่  4-7  ธันวาคม  2561

ณ ห้องประชุม  1-3  ชั้น  6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**************************************

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

 

เวลา 08.30-09.00 น.

       09.00-09.15 น.

คณาจารย์ บุคลากร และบัณฑิต พร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 6

ศ.ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต รวมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่

บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม

อันดับ 1 เหรียญทอง คือ นางสาวขวัญจิรา  สร้อยสะใบ

       09.15-09.30 น.

ตัวแทนคณาจารย์กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

(ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์)

       09.30-09.45 น.

ตัวแทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สึกต่อสถาบันการศึกษาและคณาจารย์

(นายจักรกฤษณ์  แสนสำโรง)

       09.45-10.15 น.

ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์  มหาสุวีระชัย

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

ชี้แจงการเก็บข้อมูลในแบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิตพร้อมเก็บ

 

ข้อมูลชุดแบบสอบถาม

       10.15-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

       10.45-12.00 น.

อาจารย์วิไลวรรณ  เที่ยงตรง /รศ.ดร.วรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์

กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต นัดเวลาการฝึกซ้อมฯ

 

และฝึกซ้อมบัณฑิต ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 6 (ช่วงที่ 1)

       12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

       13.00-14.30 น.

ฝึกซ้อมบัณฑิต ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 6 (ช่วงที่ 2)

       14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

       14.45-16.30 น.

ฝึกซ้อมบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 1-3 ชั้น 6 (ช่วงที่ 3)

วันที่ 5-7 ธันวาคม 2561

ฝึกซ้อมบัณฑิตตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย

 

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

อนัน เค้าสิม : บันทึก