ประกาศรายชื่อผู้ผ่านปฏิบ้ติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ : บันทึก