ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2559

การขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือย้ายสถานศึกษา 

https://sac.kku.ac.th/servicesac/index.php
1. บันทึกแบบคำขอกู้ยืมการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2559 เว็บไซต์กองทุนส่วนกลาง 
2. บันทึกแบบคำขอกู้ยืมการกู้ยืมเงินผ่านระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11-14 สิงหาคม 2559
3. ส่งแบบคำขอกู้ยืมการยืมเงินและเอกสารประกอบ วันที่ 17-26 สิงหาคม 2559 ที่กองกิจการนักศึกษา ห้องประชุม 1 ชั้น 2

กัญนภัทร ปัญญะพงษ์ : บันทึก