บรรยากาศงานคณะเศรษฐศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในงานมีการแนะนำข้อมูลคณะ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลบุตรหลานที่เข้าศึกษากับคณะและข้อมูลตลาดงานหรือความต้องการบุคลากรทางด้านเศรษฐศาสตร์
รองศาตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการคณบดีคณะเศรษฐศาตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและว่า นักศึกษารุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่รับในนามคณะเศรษฐศาสตร์ มข เต็มตัว ซึ่งแม้จะถือเป็นรุ่นแรกแต่คณะก็ได้เปิดหลักสูตรและมีการเรียนการสอนสาขาดังกล่าวในนามคณะวิทยาการจัดการมาแล้วกว่า 20 ปี คณะจึงมีความพร้อมในด้านต่างๆที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และในระยะอันใกล้อาคารใหม่ของคณะก็จะแล้วเสร็จพร้อมรองรับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในช่วงบรรยายพิเศษ คุณชยากร โล่ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลในการประกอบอาชีพเศรษฐกรและตลาดงานที่รองรับว่าอนาคตที่จะมีอัตราการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียนจะเป็นแรงกระตุ้นให้เศรษฐกรเป็นที่สนใจและต้องการอย่างมากในการช่วยสร้างงานด้านวิเคราะห์ให้ธุรกิจเข้มแข็งมีความพร้อมต่อการแข่งขัน ขณะบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ปกครองหลายท่านมีความคาดหวังให้บุตรหลานมีความรู้ประกอบอาชีพการงานที่ดี ทั้งการเป็นนักการเงินการธนาคาร นักวิชาการและเศรษฐกรที่สามารถสร้างธุรกิจได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังดีใจที่บุตรหลานได้เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และยินดีให้ความร่วมมือกับคณะอย่างเต็มที่ในการผลิตบัณฑิตให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

อนัน เค้าสิม : บันทึก