วีดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์

วีดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ ในคราวนำเสนอที่ประชุมงานพบผู้ปกครองนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

อนัน เค้าสิม : บันทึก