พิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษา นักวิชาการของสถาบันในความร่วมมือ และผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1504

อนัน เค้าสิม : บันทึก