การบรรยายพิเศษ There are plenty of fish for economists in publishing food supply chain papers

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ There are plenty of fish for economists in publishing food supply chain papers โดย รศ.ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 


วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1504

อนัน เค้าสิม : บันทึก