ขอเชิญนิสิตนักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วเข้าร่วมการสัมมนา “แนวโน้มเศรษฐกิจอีสาน & วิธีคิด SMEs รุ่นใหม่”

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 –16.30 น.

ณ ห้องหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน โทรศัพท์ 043-202566, www.ecberkku.com/isansme

อนัน เค้าสิม : บันทึก