Seminar world bank


กำหนดการ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559

กำหนดการ
- 9.00 น world bank (ประเทศไทย) เข้ามาแนะนำข้อมูลที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- 13.30 ผศ.ดร. สุทิน เวียนวิวัฒน์ ร่วม discuss งานสัมมนา world bank ที่ BOT ตะวันออกเฉียงเหนือ

อนัน เค้าสิม : บันทึก