PDMO Camp 2016 สัมมนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ ประจำปี 2559

กำหนดการ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559

ส่วนที่ 1 กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์
- 8.30 ถึง 16.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ สบน. และความด้านหนี้สาธารณะ

ส่วนที่ 2 กิจกรรมแนะนำ สบน. และโครงการ PDMO Camp 2016
- 13.00 ถึง 13.15 น. ลงทะเบียน 
- 13.15 ถึง 13.30 น. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 
- 13.30 ถึง 13.45 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำ สบน.
- 13.45 ถึง 14.30 น. แนะนำบทบาทและภารกิจของ สบน. 
- 14.30 ถึง 15.30 น. ถาม - ตอบ และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิต นักศึกษา 
- 15.30 ถึง 16.00 น. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม PDMO Camp 2016  

อนัน เค้าสิม : บันทึก