ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องอำนวยการสอบ สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 043-009700 ต่อ 48136

แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ : บันทึก