ตัวแทนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จากการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ตัวแทนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จากการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งทีมประกอบด้วย นายกณิวุฒิ รูปดี นางสาวชลิตา สุธาสัตกุล และนางสาวปวีณา วกสูงเนิน  โดยมีท่าน ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ ดร.ศิวาพร ฟองทอง ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี และ ดร.นรชิต จิรสัทธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อนัน เค้าสิม : บันทึก