รับสมัครอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์รับสมัครผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ และต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง หรือ สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ World University Rankings by Time Higher Education (THE) อันดับเท่ากับหรือสูงกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที่ประกาศรับสมัคร 


โดยผู้สมัครจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งที่ระบุ ดังต่อไปนี้ 

- Behavioral Economics หรือ Experimental Economics 
- Financial Economics หรือ Financial 
- Supply Chain หรือ Big Data Analytics 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

* โปรดศึกษารายละเอียดประกาศ 2 ฉบับ ที่แนบท้ายประกาศออนไลน์นี้ 


อนัน เค้าสิม : บันทึก