ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4


ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา# คุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่ขอรับทุน คือ
   1. มีผลการเรียนดี ได้คะแนนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปขณะขอรับทุน
   2. เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
   3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
# สามารถสมัครขอทุน โดยเตรียมเอกสารดังนี้
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
   2. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด
   3. สำเนาผลการศึกษา หรือ Transcript 1 ชุด
   4. ให้นักศึกษาเป็นผู้เขียนด้วยลายมือตนเอง โดยระบุ
      - ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
      - คติประจำใจ ความคาดหวังในอนาคต
      - ผลงานหรือกิจกรรมที่ทำแล้ว และเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุด
นักศึกษาเตรียมเอกสารตามที่ระบุพร้อมส่งเอกสารได้ที่ พี่เกษแก้ว สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

# คณะสัมภาษณ์คัดกรองนักศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนำส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กองกิจการนักศึกษาคัดเลือกต่อไป

* มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศออนไลน์นี้

อนัน เค้าสิม : บันทึก