วันเริ่มต้นสอบปลายภาค
ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2559กำหนดการตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
มีกำหนดสอบระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2559

ดูตารางสอบที่ https://econ.kku.ac.th/page/newsview/68

อนัน เค้าสิม : บันทึก