คณะเศรษฐศาสตร์ มข เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10


        งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษา นักวิชาการของสถาบัน และผู้สนใจทั่วไปได้นำเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ โดยในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ There are plenty of fish for economists in publishing food supply chain papers จาก รศ.ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร
        รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวเปิดและว่า ปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยต่างมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยผลักดันภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการที่เหนียวแน่น และยั่งยืน 8 คณะจาก 8 มหาวิทยาลัยที่ได้เสียสละทุ่มเท ผลัดเปลี่ยนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการช่วยกันผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพผ่านกิจกรรมที่มีคุณค่าเช่นนี้ทุกปี อันจะส่งผลต่อภาพรวมของประเทศในที่สุด
        ดร.ชัยพร วิเทศสนธิ รักษาการแทนคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านเศรษฐศาสตร์ 8 สถาบัน ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ของ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดการประชุมวิชาการนี้ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยไปสู่สาธารณะและเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และคณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเผยแพร่การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สู่ สังคม ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปบทความวิจัยสามารถนำรายงานการประชุมมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาได้
        ทั้งนี้การจัดประชุมปีที่ 10 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ มีจำนวนผู้นำเสนอจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 35 ผลงาน และในกำหนดการได้มีพิธีการส่งมอบธงสัญญลักษณ์ประจำงานประชุมวิชาการให้เจ้าภาพปีต่อไปคือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 11


อนัน เค้าสิม : บันทึก